Licenční podmínky mobilní aplikace LABINO

Infinity Energy, s.r.o.

Licenční podmínky mobilní aplikace LABINO:

Tyto podmínky vydávané společností Infinity Energy, s.r.o., IČ: 273 37 871, se sídlem Slavíkova 284/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 24988 („Společnost“), upravují podmínky užívání mobilní aplikace LABINO („Mobilní aplikace“).

Stažením, instalací a/nebo používáním Mobilní aplikace vyjadřuje Uživatel svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami, jakož i s dalšími dokumenty, na které tyto podmínky případně odkazují. Proto je nezbytné předem se s těmito podmínkami důkladně seznámit.

Podmínkou užívání Mobilní aplikace je platná Smlouva o poskytování softwarového vybavení (jak je definována níže) uzavřená se Společností.

 

1. Definice pojmů

Pro účely těchto podmínek se následujícími pojmy rozumí:

1.1 Licenční podmínky – Tyto licenční podmínky mobilní aplikace LABINO;

1.2 Mobilní aplikace – Mobilní nativní aplikace LABINO, umožňující přístup do Softwarového vybavení a jeho užívání prostřednictvím mobilního zařízení;

1.3 Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.4 Oprávněná osoba – Osoba, která je zaměstnancem Zákazníka nebo se jinak přímo podílí na podnikání Zákazníka a je na základě pověření Zákazníka oprávněna užívat Softwarové vybavení;

1.5 Smlouva o poskytování softwarového vybavení – Smlouva o poskytování softwarového vybavení a souvisejících služeb uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, v rámci níž byl vytvořen Uživatelský účet, jehož prostřednictvím se Uživatel přihlásil do Softwarového vybavení;

1.6 Softwarové vybavení – Počítačový program LABINO vyvinutý Společností pro účely správy zdravotnické dokumentace, administrace lékařské praxe a výkonu dalších souvisejících činností. Softwarové vybavení je poskytováno formou software jako služba (tzv. SaaS) pomocí vzdáleného přístupu realizovaného prostřednictvím datové sítě Internet a veřejných telekomunikačních sítí;

1.7 Společnost – Infinity Energy, s.r.o., IČ: 273 37 871, se sídlem Slavíkova 284/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 24988;

1.8 Uživatel – Osoba, která stáhla, instalovala a/nebo používá Mobilní aplikaci. Uživatelem může být Zákazník, nebo jiná Oprávněná osoba;

1.9 Uživatelský účet – Účet (přihlašovací jméno a heslo), prostřednictvím kterého se lze přihlásit do Softwarového vybavení a užívat je;

1.10 Všeobecné obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky poskytování Softwarového vybavení vydané Společnosti, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování softwarového vybavení;

1.11 Webové stránky Společnosti – www.labino.cz, popřípadě jiné webové stránky, o nichž Společnost Uživatele informuje;

1.12 Zákazník – Právnická nebo fyzická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu o poskytování softwarového vybavení.2. Používání Mobilní aplikace a Softwarového vybavení

2.1 Mobilní aplikaci je oprávněn užívat výlučně Zákazník, nebo jiná Oprávněná osoba, kteří jsou oprávněni užívat Softwarové vybavení dle platné Smlouvy o poskytování softwarového vybavení. K užívání Mobilní aplikace je nezbytné přihlášení pomocí platného Uživatelského účtu.

2.2 Podmínky užívání Softwarového vybavení jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování softwarového vybavení a ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2.3 Pokud tyto Licenční podmínky neobsahují zvláštní úpravu, použijí se Všeobecné obchodní podmínky obdobně.

2.4 Uživatel je povinen řídit se aktuálními pravidly Společnosti pro autorizaci Uživatele k přístupu do Mobilní aplikace. Pravidla pro autorizaci může společnost dle svého uvážení měnit v návaznosti na vývoj autorizačních metod a systémů.3. Oprávnění k užití Mobilní aplikace (licence)

3.1 Společnosti náleží veškerá práva duševního vlastnictví k Mobilní aplikaci, jakož i k jakýmkoli dílům vytvořeným či poskytovaným Společností v rámci poskytování Mobilní aplikace, zejména k počítačovým programům, databázím, ochranným známkám, autorským dílům, grafice a know-how. Tato díla mohou být využívána pouze v rozsahu uvedeném v těchto Licenčních podmínkách.

3.2 Společnost uděluje Uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití Mobilní aplikace ve smyslu § 2358 Občanského zákoníku ve spojení se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účelem Mobilní aplikace a za podmínek stanovených v těchto Licenčních podmínkách. Rozsah licence je následující:

a) licence se poskytuje na časově omezenou dobu dle odst. 3.8 těchto Licenčních podmínek užití;
b) Uživatel nesmí Mobilní aplikaci jakkoli zpracovávat, překládat, upravovat či jinak měnit;
c) Uživatel nesmí ať už zcela či částečně poskytovat sublicence jakékoli třetí straně;
d) licence se vztahuje taktéž na jakékoli změny, úpravy či aktualizace Mobilní aplikace.

3.3 Uživatel nesmí využívat Mobilní aplikaci takovým způsobem, který by mohl způsobit škodu Společnosti nebo třetím osobám nebo jinak poškodit Mobilní aplikaci či Softwarové vybavení, případně vést k omezení užívání Mobilní aplikace dalšími uživateli. Uživatel zejména nesmí:

a) pokoušet se o získání neoprávněného přístupu do Mobilní aplikace, Softwarového vybavení nebo k Uživatelským účtům ostatních uživatelů, nebo bránit přístupu oprávněných osob do Mobilní aplikace či Softwarového vybavení;
b) zneužívat Mobilní aplikaci k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli dalším službám, datům, uživatelským účtům nebo sítím;
c) nahrávat do Mobilní aplikace soubory či programy, které by mohly zničit, poškodit nebo jinak negativně ovlivnit funkčnost Mobilní aplikace, Softwarového vybavení či jiných počítačových programů (např. viry, červy, trojské koně).

3.4 Uživatel nesmí využívat Mobilní aplikaci pro šíření či ukládání obsahu, který je v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, EU či dobrými mravy.

3.5 Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Společnosti oprávněn:

a) kopírovat, jakkoliv měnit zdrojový kód Mobilní aplikace nebo do něj jinak zasahovat;
b) získávat jakýmkoli způsobem zdrojový kód Mobilní aplikace (např. reverzní inženýrství).

3.6 Společnost je oprávněna Mobilní aplikaci (včetně jakékoli její části nebo funkcí) kdykoli změnit, a to včetně změn stávajících funkcionalit, přidání nových funkcionalit a odebrání stávajících funkcionalit.

3.7 Uživatel bere na vědomí, že Mobilní aplikace obsahuje následující řešení (služby), která jsou chráněna právy třetích osob, zejména autorským právem:

a) Google Play Services (https://policies.google.com/terms)
b) Google Analytics for Firebase (https://firebase.google.com/terms/analytics)
c) Firebase Crashlytics (https://firebase.google.com/terms/crashlytics)


Uživatel bere na vědomí, že užití těchto služeb se řídí podmínkami užití vydanými těmito třetími osobami, dostupnými pod výše uvedenými odkazy. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami před užitím Mobilní aplikace seznámit.3.8 Oprávnění Uživatele k užívání Mobilní aplikace (licence) trvá po dobu účinnosti Smlouvy o poskytování softwarového vybavení (do zániku závazků z této smlouvy), nedojde-li k zániku tohoto práva dříve v souladu s těmito Licenčními podmínkami.

3.9 Společnost je oprávněna kdykoli bez výpovědní doby vypovědět právo Uživatele k užívání Mobilní aplikace (licenci), zejména pokud Uživatel závažně nebo opakovaně porušuje podmínky užívání Mobilní aplikace či Softwarového vybavení. Doručením výpovědi Uživateli (například formou oznámení v rámci Mobilní aplikace či Softwarového vybavení) zaniká právo Uživatele k užívání Mobilní aplikace (licence).4. Odměna za užívání Mobilní aplikace

4.1 Užívání Mobilní aplikace je bezplatné, pokud Společnost ve vztahu ke konkrétní funkci Mobilní aplikace nestanoví jinak. Bude-li kterákoli funkce Mobilní aplikace zpoplatněná, bude o tom Uživatel vždy výslovně informován před jejím použitím.

4.2 Odměna za poskytování Softwarového vybavení se řídí Smlouvou o poskytování softwarového vybavení.5. Funkčnost Mobilní aplikace

5.1 K úplnému užívání všech funkcí Mobilní aplikace je nezbytné aktivní připojení k datové síti Internet, ať už formou Wi-Fi, poskytnuté poskytovatelem mobilní sítě, či jinou formou. Bez aktivního připojení k datové síti Internet nebude Mobilní aplikace plnit svůj účel.

5.2 K užívání Mobilní aplikace je dále nezbytné podporované a dostatečně nabité mobilní zařízení s podporovaným operačním systémem. Mobilní aplikace je v současné době k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Požadavky těchto operačních systémů (jakož i případných dalších operačních systémů, pro které se Společnost v budoucnu rozhodne dát Mobilní aplikaci k dispozici) se mohou změnit takovým způsobem, že bude Společnost nucena vydat aktualizaci Mobilní aplikace. Uživatel je v takovém případě povinen bezodkladně takovou aktualizaci instalovat, jinak Mobilní aplikace nebude fungovat správně. Pro vyloučení pochybností však Společnost nezaručuje, že Mobilní aplikace nebude vždy aktualizována tak, aby byla relevantní pro Uživatele a/nebo aby fungovala s verzí operačního systému používanou Uživatelem.

5.3 Veškeré náklady spojené s obstaráním a využíváním vybavení dle odstavců 5.1 a 5.2 nese výhradně Uživatel. Pokud Uživatel užívá Mobilní aplikaci v rámci připojení k datové síti Internet poskytnutého poskytovatelem mobilní sítě, Společnost upozorňuje, že platí smluvní podmínky tohoto poskytovatele mobilní sítě, dle nichž mohou být Uživateli účtovány poplatky za přenesená data nebo jiné poplatky, včetně případných poplatků za „roamingová data“, pokud Uživatel používá Mobilní aplikaci mimo své domovské území. Jakékoli takové poplatky nese Uživatel. Pokud Uživatel není plátcem těchto poplatků (například pokud je plátcem zaměstnavatel Uživatele poskytující Uživateli mobilní zařízení), Společnost předpokládá, že plátce souhlasí s používáním Mobilní aplikace Uživatelem.

5.4 Společnost usiluje o to, aby zajistila nepřetržitou funkčnost a dostupnost Mobilní aplikace v podstatných rysech. Nicméně s ohledem na to, že funkčnost a dostupnost aplikace je závislá na řadě vnějších faktorů a na službách třetích stran, Společnost neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Mobilní aplikace. Společnost zejména nezaručuje, že funkce Mobilní aplikace budou splňovat Uživatelovy požadavky nebo že činnost Mobilní aplikace bude nepřerušovaná či zcela bez vad.

5.5 Společnost v žádném případě neodpovídá za nedostupnost nebo špatnou funkci Mobilní aplikace způsobené nefunkčním, vadným nebo nestabilním připojením k datové síti Internet, nedostatečným nebo nesprávně fungujícím hardwarovým nebo softwarovým vybavením Uživatele (včetně jeho nesprávného nastavení) nebo užíváním Mobilní aplikace v rozporu s těmito Licenčními podmínkami nebo pokyny Společnosti.6. Odpovědnost Společnosti za újmu

6.1 Společnost v maximálním rozsahu připuštěném platnými právními předpisy vylučuje svou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním Mobilní aplikace, zejména za újmu, přímou či nepřímou, způsobenou nesprávnou funkčností nebo nedostupností Mobilní aplikace.

6.2 Uživatel odpovídá za zabezpečení svého mobilního zařízení a Uživatelského účtu. Společnost proto v žádném případě nedoporučuje odstraňování či překonávání ochranných opatření či omezení operačního systému mobilního zařízení (zejména tzv. jailbreaking, nebo rooting). V důsledku takového jednání může být mobilní zařízení zranitelné viry či jinými škodlivými počítačovými programy, může být narušeno zabezpečení mobilního zařízení a Mobilní aplikace nemusí fungovat správně.7. Zpracování osobních údajů

7.1 Společnost bude zpracovávat osobní údaje Uživatele získané v souvislosti s užíváním Mobilní aplikace (zejména přihlašovací údaje, a logy, které mohou obsahovat údaje o používaném zařízení, IP adrese apod.), a to zejména za účelem umožnění užívání Mobilní aplikace Uživatelem. Podrobné informace o zpracování těchto osobních údajů, jakož i informace o zpracování osobních údajů Zákazníků a Oprávněných osob jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je k dispozici v Mobilní aplikaci a v on-line zákaznické sekci Softwarového vybavení.

7.2 Uživatel je povinen neprodleně informovat Společnost o tom, že došlo ke změně osobních údajů, které Společnosti poskytl.8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto Licenční podmínky a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Uživatelem se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními Občanského zákoníku.

8.2 Všechny spory vyplývající z Licenčních podmínek a/nebo v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky

8.3 V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Licenčních podmínek se lze obrátit na Společnost prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected].

8.4 Tyto Licenční podmínky mohou být Společností kdykoli jednostranně měněny. Změnu Licenčních podmínek oznámí Společnost Uživateli formou jejího zveřejnění na Webových stránkách Společnosti, v Mobilní aplikaci a/nebo v zákaznické sekci Softwarového vybavení spolu s datem, ke kterému změna nabývá účinnosti. Pokud Uživatel se změnou Licenčních podmínek nesouhlasí, nesmí Mobilní aplikaci dále užívat.

8.5 Licenční podmínky jsou platné od 1. 6. 2020

O nás

Společnost  |  Kariéra  |  Blog  |  FAQ

+420 474 777 222

Po - Pá 8:00 - 16:00

[email protected]

Po - Pá 8:00 - 16:00

© 2022 Infinity Energy s.r.o.

© 2022 Infinity Energy s.r.o.